Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίου (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

Restaurant 1

Restaurant 2

Restaurant 3

Restaurant 4

Restaurant 5

Restaurant 6

Restaurant 7

Restaurant 8

Restaurant 9

Restaurant 10

Restaurant 11

Restaurant 12

Restaurant 13

Restaurant 14

Restaurant 15

Revision Questions

Advertisements

Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίου. (Θ)

Σημειώσεις για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίου (θ)

οργάνωση και λειτουργία εστιατορίου σημειώσεις

Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων – Στατιστικά στοιχεία και εκθέσεις αποδοτικότητας της επισιτιστικής μονάδας

Μάθημα – Συναντήσεις 6 & 7

Στατιστικά στοιχεία και εκθέσεις αποδοτικότητας της επισιτιστικής μονάδας

Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων – Το ξενοδοχείο και οι κλάδοι δραστηριότητας και εκμετάλλευσης του.

Μάθημα – Συνάντηση 1

Το ξενοδοχείο και οι κλάδοι δραστηριότητας και εκμετάλλευσης του